لحظه مرگ ملکه توسط زنبورهای خود

🐝 آغوش مرگبار! ‌لحظه مرگ ملکه توسط زنبورهای خود! ‌چرا زنبورهای ملکه خود را میکشند ؟ وقتی زنبورها متوجه کم کاری ملکه به دلیل پیری...

ادامه مطلب