1- کندوی اختصاصی خریداری شده می تواند بی نام و یا به نام حقوقی و یا حقیقی ثبت گردد.

2- کندوی اختصاصی می تواند به درخواست مشتری آپشن های لازم همانند نوع تغذیه استفاده از انواع تقویتی ها و یا بصورت ارگانیک نگهداری گردد.

3- کندوی اختصاصی به محض باز شدن کد بیمه به سفارش مشتری بیمه شده و کد بیمه ای به اکانت مشتری ارسال می گردد.

4- میزان تولید کندوی اختصاصی به شرایط جوی و میزان گل و گیاه منطقه ارتباط دارد. و مجموعه برسلان هیچ تضمینی بر حداقل برداشت هر کندو ندارد.

5- مجموعه برسلان کندوی اختصاصی را در رابطه با سالم نگهداشتن کندو ضمانت می نماید.